مشارکت در ساخت با شهرداری قم

آخرین وضعیت: اجرای سقف طبقه اول

متراژ زمین : ۱،۹۲۴ مترمربع

زیربنا : ۱۴،۲۲۰ مترمربع

متراژ مفید مسکونی : ۷۲۴۵ مترمربع

متراژ مفید تجاری : ۸۰۰ مترمربع

متراژ مفید انبار تجاری : ۱۰۰۰ مترمربع

نشانی محل پروژه : قم ، بلوار پیامبر اعظم

کارفرماشرکت رهاورد سازندگی آزادگان
تاریخ شروع عملیاتمرداد ماه 1399
تاریخ اتمام پروژهمردادماه 1400
آخرین عملیات اجراییاتمام اجرای سقف طبقه اول
15%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های بازسازیپروژه های پیمانکاری

پروژه های بازسازیپروژه های پیمانکاری بازسازینقش طرح بنا