کارفرماجناب آقای زیارانی
تاریخ شروع پروژهتیر 1399
تاریخ اتمام پروژه آبان 1399
50%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های اجراییپروژه های پیمانکاری

پروژهپروژه اجراییپروژه پیمانکارینقش طرح بنا