مدیریت پروژه

SERVICES

خدمات ما

مدیریت پروژه

آیا میدانید

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت‌پروژه برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان ، هزینه و کیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است . مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی دارد تا با استفاده‌ درست از منابع ، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل دهد..

Building Engineering

Building Engineering
A Building Engineer is recognised as being expert in the use of technology for the design, construction, assessment and maintenance of the built environment.
Learn More ...

Safety First

Safety First
Safety First explores the challenges at the heart of needlestick and sharps safety and highlights promising efforts to ensure patient and health care worker safety in hospitals.
Learn More ...

Road Construction

Road Construction
The construction of a new road whether from asphalt or concrete requires the production of an bonded pavement structure, beginning with a stable base.
Learn More ...
Consulting

مشاوره

جهت مشاوره از این طریق با ما در ارتباط باشید.